Menu Zamknij

Letni konkurs

Do wygrania 5 paletek do makijażu marki HUDA BEAUTY! Konkurs trwa od 14.07.2020 do 31.07.2020. Szczegóły dostępne na naszym fanpage’u na Facebooku.

Konkurs
Wygraj paletkę do makijażu HUDA BEAUTY

Regulamin konkursu

§1
Organizator, miejsce i czas trwania akcji pro-sprzedażowej

1.1 Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Akcją”) jest Joanna Dalecka – Goch, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Eventowo-Reklamowa ANANAS Joanna Dalecka – Goch pod adresem ul. Głogowska 170, 60-126 Poznań, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 765-148-63-78, Regon 331411110

1.2 Akcja odbędzie się Fanpage Wielkopolskiej Giełdy Odzieżowej https://www.facebook.com/Wielkopolska-Giełda-Odzieżowa-WGO/

1.3 Akcja rozpoczyna się w dniu 14.07.2020 r. i trwa do 31.07.2020 r. do godz. 24:00

§2
Udział i zasady akcji pro-sprzedażowej

2.1 Uprawnionym do wzięcia udziału w Akcji jest każdy pełnoletni (na dzień wstawienia komentarza) obserwujący profil Wielkopolskiej Giełdy Odzieżowej na Facebooku, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych (z zastrzeżeniem pkt. 2.2.), a który w okresie trwania Akcji spełni następujące warunku:
– polubi fanpage Wielkopolskiej Giełdy Odzieżowej,
– udostępni post konkursowy
– oznaczy jedną osobę w komentarzu
– dokończy w komentarzu zdanie „modownia.pl kojarzy mi się z…”

2.2 W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, najemcy oraz pracownicy sklepów na WGO, pracownicy agencji ochrony oraz pracownicy firm sprzątających i serwisowych, które świadczą usługi na terenie i na rzecz WGO, pracownicy administracyjni firmy WGO, a także członkowie rodzin wszystkich ww. osób (tj. ich rodzice, małżonkowie, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia). Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2.3 Wybór zwycięzców odbędzie się 03.08.2020r. Komisja konkursowa wybierze 5 najciekawszych odpowiedzi. Zwycięzcy zostaną powiadomieni poprzez wiadomość na Facebooku. W celu uzyskania nagrody, Zwycięzca powinien zgłosić się na do biura Wielkopolskiej Giełdy Odzieżowej w ciągu 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników.

2.4 Jedna osoba może dodać jeden komentarz.

2.5 Aby wziąć udział w konkursie należy:
⁃ Polubić Fanpage Wielkopolskiej Giełdy Odzieżowej
⁃ Udostępnić post konkursowy
⁃ Oznaczyć w komentarzu przynajmniej jedną osobę
⁃ Dokończyć zdanie w komentarzu: „modownia.pl kojarzy mi się z …”

§3
Nagrody

3.1 Nagrodami w Akcji są: 5 paletek z cieniami do makijażu renomowanej marki Huda Beauty, w każdej paletce po 18 cieni.

3.2 Liczba nagród jest ograniczona, wynosi łącznie 5 sztuk.

3.3 Jeżeli nagrody nie zostaną odebrane w ciągu 14 dni, tj. do 20.08.2020r. do godz. 16:00, komisja konkursowa wyłoni nowych zwycięzców, którzy będą musieli odebrać nagrodę w ciągu kolejnych 14 dni roboczych. Jeśli w drugiej turze nagrody nie zostaną odebrane, nagrody pozostaną do dyspozycji organizatora.

§ 4
Dane osobowe uczestników konkursu

4.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych na Facebooku tzn. Imienia i Nazwiska

4.2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

4.3. Administratorem danych osobowych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, jest Wielkopolska Giełda Odzieżowa spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-104, przy ulicy Głogowskiej 248. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane tylko w celu wysyłania informacji handlowych i nie będą przekazywane innym podmiotom.

§5
Postanowienia końcowe

5.1 Wszyscy Uczestnicy Akcji podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Akcji, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.

5.2 Uczestnikom Akcji oprócz nagrody promocyjnej przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

5.3 W kwestiach nie objętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

Konkurs modownia...